ministers_2

Suspension Of Loan Instalments

Suspension of Loan instalments in Cyprus due to COVID-19

Ακολουθεί Ελληνική Μετάφραση

 

The Minister of Finance, based on the decision of the Council of Ministers and after the consent of the Central Bank, exercising the powers vested in him by article 5 of the Emergency Suspension Measures by Financial Institutions and Supervisory Authorities Law of 2020, issues the following decree:

(1) The emergency measures shall enter into force from the issuance date of the present Decree (i.e. 30th March 2020) until the 31st of December 2020.

(2) (2) (a) The obligation of payment of instalments, including interest on credit facilities granted and/or purchased and/or managed by financial institutions, is suspended for natural persons, legal entities governed by public law, self-employed individuals and Enterprises (beneficiaries).

It is implied that the present Decree covers syndicated loans that have been jointly granted by financial institutions and third parties.

(b) The suspension of the obligatory payment of instalments applies to natural persons, legal entities governed by public law, self-employed individuals and Enterprises, that did not delay the payment of the instalments, beyond 30 days, from the date that the specified credit facility was provided, i.e. on the 29th of February 2020, but they face financial difficulties as a result of the impact of the pandemic COVID-19.

(c) The suspension of the instalments shall be applicable from the date of issuance of this Decree, provided that the beneficiaries send in writing or via e-mail, or via mail, or via fax, to the financial institutions their expression of interest, as this is referred to in the Exhibit of the present Decree.

It is implied, that the financial institution is not entitled to reject the expression of interest of any individual, excluding the cases where the individual concerned, does not meet the criterion of non-existing delays beyond 30 days and has submitted the expression of his interest-in-suspension of instalments.

It is further implied, that the interest for which the payment period is suspended will be added to the remaining balance of the loan at the date of expiry of the present Decree, and the sum of the capital instalments and interest payments which are to be suspended will not be constituted immediately due, unless otherwise agreed between the beneficiary and the financial institution.

(d) The terms of the existing loan agreement, excluding the repayment condition, as well as, all the relevant collateral documents will be applicable during the suspension period and also after the termination of the suspension of the instalments period. It is provided, that on the date of expiry of the present Decree, the payment of instalments and interest shall resume, and the repayment period shall be deemed automatically extended as required, until the final repayment of the capital and interest, in accordance with the terms of the existing relevant loan agreement and the agreed repayment plan, unless otherwise agreed between the beneficiary and the financial institution.

It is further implied, that despite the aforementioned suspension and during its application, it is on the discretion of the borrower, given that the borrower informs the financial institution, to pay or to voluntarily pay, any amount or amounts in respect of or for the repayment of instalments and/or interest which – if the said suspension was not existing – would be constituted payable according to the terms of the relevant credit facility agreement.

(3) Measures taken by financial institutions for recovery of the credit facilities covered by subsection (2) of the present article are suspended. Failure to pay such instalments during the suspension period does not constitute in any manner breach of the terms of the contract between the beneficiary and the financial institution.

(4) The financial institutions’ obligation to prepare, submit and disclose their financial accounts for fiscal year 2019 it is hereby suspended upon their written request to the competent supervisory authorities.
It is implied, that during the submission by the financial institution, but also during the evaluation by the competent supervisory authority, the relevant guidelines as issued by the European supervisory authorities will be considered.

(5) The obligation of self-employed individuals and Enterprises for submission of their financial statements to financial institutions for the year 2019, shall be suspended, upon their written request to the financial institutions, given that subsection (2) for suspension of instalments is applicable. It is implied, that in cases of applications for the administration of new credit facilities, the provisions of Central Bank’s Directive of 2016-2020, Procedures of Administration and Review of Existing Credit Facility, as well as the relevant circulars issued or that could be issued pursuant to the said Directive of the Central Bank will be applicable.

Interested parties may send their expression of interest as set out in the Appendix of the Relevant Decree in writing or by mail or by e-mail or by fax to the financial institutions.

 

Διάταγμα Αναστολής Δόσεων Δανείων

Ο Υπουργός Οικονομικών, στη βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου και με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 5 του περί της Λήψης Εκτάκτων Μέτρων Αναστολής από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές Αρχές Νόμου του 2020, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

  • Τα έκτακτα μέτρα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Διατάγματος (30ην Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου 2020.
  • (2) (α) Αναστέλλεται για τα φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις (οι δικαιούχοι), η υποχρέωση καταβολής των δόσεων περιλαμβανομένων και των τόκων σε πιστωτικές διευκολύνσεις που παραχωρήθηκαν ή/και αγοράσθηκαν ή/και τυγχάνουν διαχείρισης από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Νοείται ότι στο παρόν Διάταγμα καλύπτονται και κοινοπρακτικά δάνεια που έχουν παραχωρηθεί από κοινού από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και τρίτους.

(β) Η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων καλύπτει φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Αυτοτελώς Εργαζομένους και Επιχειρήσεις οι οποίοι δεν είχαν καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης πέραν των 30 ημερών από την ημερομηνία που προνοείται από τη συγκεκριμένη πιστωτική διευκόλυνση κατά την 29ην Φεβρουαρίου 2020, αλλά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID – 19.

(γ) Η αναστολή δόσεων και τόκων εφαρμόζεται από την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Διατάγματος, νοουμένου ότι οι δικαιούχοι αποστείλουν γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς την εκδήλωση ενδιαφέροντος όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα του παρόντος Διατάγματος.

Νοείται ότι, ο χρηματοοικονομικός οργανισμός δεν έχει τo δικαίωμα απόρριψης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκτός στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί το κριτήριο της μη ύπαρξης καθυστερήσεων πέραν των 30 ημερών και έχει υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αναστολή δόσεων.

Νοείται περαιτέρω ότι το σύνολο των τόκων των οποίων αναστέλλεται η περίοδος καταβολής τους κατά την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Διατάγματος, θα προστίθενται στο υπόλοιπο του δανείου και το σύνολο των δόσεων κεφαλαίου και τόκων που θα ανασταλούν δεν θα καθίστανται άμεσα απαιτητά, εκτός και εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού

(δ) Οι όροι της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης πλην του όρου αποπληρωμής καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα εξασφαλίσεων θα συνεχίσουν να ισχύουν τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής όσο και μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής καταβολής των δόσεων. Νοείται ότι, την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Διατάγματος, επαναρχίζει η καταβολή των δόσεων και των τόκων και παράλληλα η περίοδος αποπληρωμής θεωρείται ότι έχει αυτομάτως επιμηκυνθεί για όση περίοδο απαιτείται, μέχρι την τελική αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων, σύμφωνα με τους όρους της υφιστάμενης σχετικής δανειακής σύμβασης και το συμφωνηθέν πρόγραμμα αποπληρωμής, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.

Νοείται περαιτέρω ότι παρά την προαναφερθείσα αναστολή και κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτής, ο δανειολήπτης διατηρεί την ευχέρεια, με σχετική ενημέρωση προς το χρηματοοικονομικό οργανισμό, να καταβάλει ή να καταβάλλει εθελοντικά (voluntarily) οποιοδήποτε ποσό ή ποσά έναντι ή προς εξόφληση των δόσεων και/ή των τόκων οι οποίοι – αν δεν υπήρχε η εν λόγω αναστολή – θα καθίσταντο πληρωτέες/πληρωτέοι δυνάμει των όρων της σχετικής συμφωνίας πιστωτικής διευκόλυνσης.

  • Αναστέλλεται η λήψη μέτρων από χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για ανάκτηση των πιστωτικών διευκολύνσεων που καλύπτονται από το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου. Η μη καταβολή δόσεων κατά την περίοδο της αναστολής δεν συνιστά καθ’ ουδέναν λόγο παραβίαση όρων της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του χρηματοοικονομικού οργανισμού.
  • Αναστέλλεται η υποχρέωση των χρηματοοικονομικών οργανισμών για την ετοιμασία, υποβολή και ανακοίνωση των οικονομικών τους λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2019, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος τους προς τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Νοείται ότι τόσο κατά την υποβολή από τον χρηματοοικονομικό οργανισμό αλλά και κατά την αξιολόγηση από την αρμόδια εποπτική αρχή, θα λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές.

(5) Αναστέλλεται η υποχρέωση των Αυτοτελώς Εργαζομένων και των Επιχειρήσεων για τους οποίους ισχύει η αναστολή των δόσεων δυνάμει του εδαφίου (2)για την υποβολή προς τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς των οικονομικών τους καταστάσεων για το έτος 2019, κατόπιν σχετικού γραπτού αιτήματος τους προς τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Νοείται ότι, σε περιπτώσεις αιτήσεων για χορήγηση νέων πιστωτικών διευκολύνσεων ισχύουν οι πρόνοιες της περί Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Οδηγίες του 2016-2020 της Κεντρικής Τράπεζας καθώς και σχετικές εγκύκλιοι που εκδόθηκαν ή δύναται να εκδοθούν, δυνάμει της εν λόγω Οδηγίας, από την Κεντρική Τράπεζα.

Οι δικαιούχοι μπορούν να αποστείλουν γραπτώς ή ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, την εκδήλωση ενδιαφέροντος όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα του σχετικού Διατάγματος.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × two =